પાટણ શહેરમાં બાળમજૂરી કરતા બે તરુણોને મુક્ત કરાયા.

Two youths freed from child labor in Patan city

પાટણ શહેરમાં બે તરુણ શ્રમયોગીઓને ટાસ્ક ફોર્સ સમિતિની ટીમ દ્વારા રેડ કરી મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. જેઓની વિગત એવી છે કે સિધ્ધપુર ચાર રસ્તા વિસ્તારની એક વાણિજ્યની દુકાનમાંથી તથા એક ગેરેજમાંથી એમ કુલ મળીને બે તરુણો મુક્ત કરાવામાં આવ્યા હતા. સરકારી શ્રમ અધિકારી અને બાળ તરૂણ શ્રમયોગી (પ્રતિબંધ અને નિયમન) અધિનિયમ, ૧૯૮૬ હેઠળના નિરીક્ષક પાટણ … Read more