બિલ-મેલિન્ડા ગેટ્સ વિભાજન પહેલાના 5 સૌથી મોંઘા છૂટાછેડા

અંદાજે 130 અબજ ડોલરની સંપત્તિ સાથે, બિલ અને મેલિન્ડા ગેટ્સ ચોક્કસપણે અત્યાર સુધીના સૌથી મોંઘા છૂટાછેડા માટેના ટોચના દાવેદારોમાં સામેલ

Read more