પાટણ જિલ્લામાં તા. 3 થી 9 ઓક્ટોબર સુધી યોજાશે સંકલ્પ સપ્તાહ કાર્યક્રમ

The Sankalp Week program

‘’સબકી આકાંક્ષાએ, સબકા વિકાસ’’ થીમ અંતર્ગત આયોજીત સંકલ્પ સપ્તાહમાં વિવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરાશે પાટણ જિલ્લાના સાંતલપુર તાલુકાને એસ્પીરેશનલ તાલુકા તરીકે જાહેર કરાતાં તા.3 ઓક્ટોબર થી તા.9 ઓક્ટોબર સુધી સંકલ્પ સપ્તાહ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સબકી આંકાક્ષાએ સબકા વિકાસ અંતર્ગત આયોજીત આ કાર્યક્રમોમાં સપ્તાહ દરમિયાન વિવિધ ગામોમાં અલગ-અલગ થીમ અંતર્ગત કાર્યક્રમો કરવામાં આવશે. કાર્યક્રમોની વિગતે … Read more