પાટણમાં આગામી તહેવારોને અનુલક્ષી ફટાકડા વેચવા અંગે પરવાનો મેળવવો

license to sell firecrackers in patan

આગામી દિવાળીના તહેવાર પ્રસંગે પ્રાંત હેઠળના સિદ્ધપુર તાલુકામાં ફટાકડા સંગ્રહ તથા વેચાણ માટે હંગામી પરવાનો રસ ધરાવતા ઇસમોએ ધ એક્સપ્લોઝિવ રૂલ્સ – 2008 ના નિયમ -113 માં દર્શાવેલ નમૂના નં 15 માં જણાવેલ આધારો સહ ફૉર્મ એ.ઈ.પ.એફ માં અરજી કરવા જણાવવામાં આવે છે. આ અરજીની સાથે રૂપિયા 3 /- કોર્ટ ફી સ્ટેમ્પ લગાવી અરજી સાથે … Read more