લગ્નમાં જ્યારે વધૂએ વરને પહેરાવ્યું મંગળસૂત્ર,આગળ શું થયું

“લોકોએ ટિપ્પણી કરવાનું શરૂ કર્યું – ‘હવે સાડી પણ પહેરો’,” શાર્દુલ મંગળસૂત્ર પહેરવાના નિર્ણય માટે જે સામનો કરવો પડ્યો હતો

Read more