ઘરે બેઠા કમાઓ રોજના 1500/-.

સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાનના ચોથા તબક્કાનો પાટણના વડાવલીથી રાજ્યવ્યાપી પ્રારંભ કરાવતા મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી મુખ્યમંત્રીશ્રીના દ્રષ્ટિવંત નેતૃત્વમાંઆ વર્ષના સુજલામ

Read more