પાટણ : સ્વયં શિસ્ત અને સંયમથી નવી કુંવરના ગ્રામજનોએ કોરોનાને પરાસ્ત કર્યો.

કોરોના મહામારીનું સંક્રમણ વધી રહ્યું છે એવા સમયમાં ઘણા ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં જ્યાં કોરોનાના એક સમયે ઘણા કેસ હતા ત્યાં ગ્રામજનોએ

Read more