જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રીએ મણુંદ અને બાલીસણા ગામમાં કોરોના દર્દીઓની મુલાકાત લીધી

જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રીએ અધિકારીઓ અને આગેવાનો સાથે બેઠક કરી પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કરી. પાટણ જિલ્લામાં જે ગામોમાં કોરોના સંક્રમણ વધુ પ્રમાણમાં

Read more