જિલ્લા સેવા સદન ખાતે અધિક નિવાસી કલેકટરની અધ્યક્ષતામાં ATRની બેઠક યોજાઇ

The ATR meeting was held under the chairmanship of the Collector

જિલ્લા સેવા સદન ખાતે માન. મુખ્યમંત્રીશ્રીના વન ડે વન ડિસ્ટ્રીટ પ્રોગ્રામ હેઠળ પાટણ જિલ્લાના પ્રવાસ દરમિયાન સંસદ સભ્યશ્રી/ ધારાસભ્યશ્રી તેમજ પદાધિકારઓના પ્રશ્નો ઉપરાંત જિલ્લાના ધારાસભ્યોશ્રી , જિલ્લાના પદાધિકારીશ્રીઓ દ્વારા જિલ્લામાં રહેલા પ્રશ્નોની રજૂઆત જિલ્લા સંકલન સહ ફરિયાદ સમિતિમાં કરતા હોય છે. આમ જિલ્લા સંકલન ફરિયાદ સમિતિની બેઠકોમાં આવેલી રજૂઆતોની અમળવારીના સંદર્ભે આજ રોજ ATR બેઠક … Read more